Cikkünk 2020.06.18-án frissült.

A Kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az újraiparosítás és az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében szükséges azon hazai nagy- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához. Ezeknek a céloknak a megvalósítását a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program segíti. A pályázat keretében 3 jogcímen nyújtható be támogatási kérelem. A megvalósításra nem határoztak meg időtartamot, így arról a pályázó dönthet, hogy 1, 2 vagy akár több év alatt valósítja meg a beruházást.

 

Pályázat kivonata:

TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő

TÁMOGATÁS TÍPUSA:

 • regionális beruházási támogatás
  • vidéken (középvállalat és nagyvállalat számára)
  • Közép-Magyarország támogatható településein (középvállalat esetén induló beruházásra, nagyvállalat esetén új gazdasági tevékenység végzésére irányuló tevékenységre)
 • csekély összegű (de minimis) támogatás (Közép-Magyarország nem támogatott településein ajánlott középvállalat és nagyvállalat számára)
 • átmeneti támogatás Covid-19 hatására (középvállalat és nagyvállalat számára)

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS MÉRTÉKE: min. 50 millió Ft

A támogatás mértéke sem támogatási kategóriánként, sem összességében nem haladhatja meg az 50%-ot (legkisebb támogatható projektméret: 100 millió Ft), továbbá:

 • regionális támogatás esetén: a regionális támogatási térkép szerint
 • csekély összegű támogatás esetén: a támogatás maximális mérték az elszámolható költségek 50%-a, de maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a De minimis rendelet ezt lehetővé teszi;
 • bővítő vagy pótló beruházás esetén (COVID-19): a támogatás teljes összege vállalkozásonként (magyarországi kapcsolt vállalatokat is figyelembe véve) nem haladhatja meg a 800.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

TÁMOGATÁSI DÖNTÉS: 2020.december 31-ig hozható

BIZTOSÍTÉKOK:

 • a támogatás 100%-ára vonatkozó biztosítékot kell rendelkezésre bocsátani;
 • a támogató döntése alapján csökkentésre kerülhet, de a csökkentést követően is el kell érje legalább a folyósított támogatási összeg 50%-át;
 • a kötelező fenntartási időszak végét követő 60. napig rendelkezésre kell álljon.

PÁLYÁZÓK KÖRE: nagy- és középvállalkozások

 • amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt
 • nagyvállalati vagy középvállalati támogatást igénylő által Magyarországon foglalkoztatottak létszáma meg kell haladja az 50 főt
 • továbbá feltétel, hogy:
  • a fejlesztendő tevékenység a támogatást igénylő technológiai korszerűsítését célozza;
  • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel;
  • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt, teljes üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele);
  • a támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partner vállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele, mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét;
  • a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest;
  • a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja;
  • a támogatást igénylő nagyvállalkozás vállalja, hogy a nagyvállalati méretkategóriát legalább a fenntartási időszak végéig megőrzi;
  • a támogatást igénylő középvállalkozás vállalja, hogy kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma a fenntartási időszak alatt nem csökken 150 fő alá;
  • munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhely, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül.
 • Covid 19 járvánnyal összefüggő bővítő vagy pótló beruházás (és felújítás) esetén:
  • a koronavírus-járvány következtében pénzügyi vagy gazdasági nehézségeik keletkeztek és
  • a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett, továbbá
  • amelyek nem felelősek a gazdasági visszaesésért, gazdálkodásuk során a tőlük elvárható gondossággal jártak el és
  • amelyek 2019.december 31-én nem minősültek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZEGE ÉS MÉRTÉKE:

 • a pályázó a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele és mérlegfőösszege meg kell haladja a projekt elszámolható összköltségét
 • gépek, berendezések beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje a 25%-ot;
 • az infrastrukturális és ingatlan beruházás aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át;
 • amennyiben a beruházás energiahatékonysági-, megújuló energiafelhasználást célzó költség elemeket is tartalmaz, úgy ezek aránya az összes elszámolható költségen belül nem haladhatja meg a 20%-ot.

EGYÉB ELVÁRÁSOK:

 • fejlesztendő tevékenységnek az alábbi ágazatok valamelyikébe kell esnie:
  • feldolgozóipar- (TEÁOR 10-33)
  • építőipar (TEÁOR 41-43)
  • raktározás, tárolás (TEÁOR 52.1)
  • nagykereskedelem és kiskereskedelem (TEÁOR 46-47): ebben az esetben a fejlesztésnek élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására kell irányulnia.
 • a fejlesztendő tevékenységnek az alábbi kategóriák egyikébe kell esnie:
  • induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházás esetén: a támogatást igénylő technológiai korszerűsítésére, kapacitásainak bővítésére kell irányulnia;
  • Covid-19 járvánnyal összefüggő bővítő vagy pótló beruházás esetén: ezen túlmenően a meglévő kapacitások fenntartására, fejújítására is irányulhat

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE:

 • technológiai korszerűsítést eredményező egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű eszközök vételára;
 • az eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége
 • az eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás (ide nem értve a bontást), korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).
 • eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.
 • az eszközök beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek, gyártási licenc, know-how beszerzésének költsége;
 • az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költsége
 • épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének időpontja

A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZERE:

A támogatási döntés meghozatala során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre:

 • a beruházás milyen mértékben járul hozzá a termelési folyamat modernizálásához,
 • a projekt jelentős árbevétel-, vagy hozzáadott érték-növekedési, illetve exportnövekedési potenciállal rendelkezik,
 • a beruházás milyen mértékben járul hozzá a Kormány bérfelzárkóztatási célkitűzésinek megvalósításához
 • a beruházás milyen mértékben járul hozzá a meglévő munkahelyek megőrzéséhez
 • a beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam,
 • a beruházás által érintett járás elmaradottsága,
 • a projekt újdonság/innováció tartalma, a tervezett beruházás mennyiben tekinthető innovatívnak,
 • a tervezett beruházás milyen mértékben célozza vagy segíti elő az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását a támogatást igénylőnél,
 • a beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalókat,
 • a beruházás következtében új beszállítói kapcsolatok kiépülése,
 • a támogatást igénylő a támogatás közvetlen, vagy közvetett eredményeként képes lesz erősíteni magyarországi jelenlétét, valamint a fejlesztés regionális terjeszkedési lehetőséget is magában hordoz,
 • a beruházás eredményeként elérhető energia-megtakarítás, növekvő megújuló energiafelhasználás,
 • a projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra,
 • a fejlesztéshez biztosítandó támogatás a projekt fenntartási időszakában az államháztartás részére milyen mértékben térül meg (pl. többletfoglalkoztatás, bérfejlesztés, gazdálkodási eredmény növekedés hatására).

 Írjon nekünk!

Szerzőnk, Bojtos Réka gyakornok az RC Consulting csapatában.  Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.