Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. (cím: 1138 Budapest, Kelén utca 1C lház. 2.em 4., cgj.sz.: 01-10-044927, adószám: 13041801-2-41, weboldal: https://www.rcc.hu/; e-mail cím: office@rcc.hu; telefonszám: +36 (1) 483 2070, a továbbiakban: „Tanácsadó”) a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tevékenységeiről.

A hírlevelekhez kapcsolódóan Tanácsadó adatkezelőnek minősül, és az általa az adatkezeléssel kapcsolatban alkalmazott főbb irányadó jogszabályok (i) az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”), illetve (ii) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”).

A természetes személy Ügyfél, valamint – ha az Ügyfél nem természetes személy – az Ügyfelet képviselő természetes személy (a továbbiakban együttesen: „Érintettek”) adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – a GDPR és az Infotv. rendelkezései az irányadóak, amely alapján az Érintetteknek

 1. joguk van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhassanak minden tényről, amely a személyes adatok kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatok kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre, valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
 2. kérhetik a személyes adataiknak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását,
 3. joguk van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik),
 4. a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen, illetve
 5. a hírlevél-feliratkozással kapcsolatban jogosultak arra, hogy személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor ingyenesen visszavonják, mely hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét,
 6. joguk van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, weoldal: http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Amennyiben az Érintett külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti hatósághoz is benyújthatja panaszát. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – választás szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintettek a fenti jogaikat elsősorban e-mail útján gyakorolhatják. A Tanácsadó e-mail elérhetősége a következő: office@rcc.hu.

Kérjük, mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében –, keresse meg a Tanácsadót!

A Tanácsadó a Hírlevél-küldéssel kapcsolatban az alábbi adatkezeléseket végzi:

 1. Az adatkezelés célja:

           Hírlevél küldése az arra feliratkozók számára.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

          Az Érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 1. A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím.

 1. Az adatkezelés időtartama:

         Az adatkezelés az Érintettek hírlevélről való leiratkozásáig, ennek hiányában legkésőbb a hírlevél-szolgáltatás megszűnéséig tart.

 1. Címzettek:
      a)  adatfeldolgozók:
 1. Microsoft Ireland Operations Ltd. – tevékenység: tárhelyszolgáltató
       Cím: 1 Microsoft Plc, Leopardstown South County Business Park, Dublin 18, D18 P521 Ireland
 2. Teczár Művek Kft. – tevékenység: rendszergazda
       Cím: 2338 Áporka, Petőfi utca 144., Magyarország
      Adószám: 12803927-2-13

     b) a Tanácsadó ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.