Az alábbiakban azokat a 2020. november 11-én kihirdetett jogszabályváltozásokat foglaljuk össze, melyeknek hatása lehet a hazai vállalkozások működésére

I. Módosulnak a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok

A Kormány a koronavírusvilágjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvény szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkavédelemről szóló törvény vonatkozásában:

      Távmunkavégzés esetén a munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülése alapján kell megválasztania.

2. A személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozásában:

      A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része). Feltéve, hogy a dolgozó egyéb távmunka végzésével kapcsolatos költséget nem számol el.

 

 II. Módosulnak az uniós támogatási tárgyú kormányrendeletek – a munkába-járással és a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatosan

1. Módosul a munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III.4.) korm. rendelet

      A Helyközi utazás támogatása és a Csoportos személyszállítás támogatása csekély összegű támogatásként vehető igénybe, mely nem változik, de kiegészült azzal, hogyha mezőgazdasági ágazatban veszik igénybe ezen támogatást, akkor az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről című törvény szerint kell eljárni.

      A támogatási döntés határideje 2021.06.30. helyett 2024. június 30-e lett. A mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatások esetében pedig támogatási döntés 2028. június 30-ig hozható.

 

2. Módosul a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

      Ismert szabály a fejlesztési adókedvezmény igénybevételének alkalmazásánál, hogy az adózónak vállalnia kell (a bejelentés során nyilatkozatban), hogy  bejelentés vagy kérelem benyújtását megelőző két naptári évben sem az adózó, sem pedig az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy nem hajtott végre áttelepítést[1] azon tevékenységével kapcsolatosan, amelyhez az adókedvezményt kéri, és vállalja, hogy a támogatott beruházás befejezését követően két naptári évig sem az adózó, sem pedig az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy nem hajt végre áttelepítést.

      Az áttelepítési tilalomhoz kapcsolódóan született meg az a kiegészítés, hogy nem eredményeznek áttelepítést a 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett vállalás szempontjából.

      Ismert feltétel, hogy nem jogosult fejlesztési adókedvezményre az az adózó, aki nehéz helyzetben lévő társaságnak minősül, mely szabály azonban ezúton kiegészítésre kerül azzal, hogy nem vonatkozik a kizárás arra az esetre, ha az adózó 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került.

 

III. Módosul a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm.rendelet[2]

 

 1. A 2020. november 11-én módosított 255/2014. (X. 10.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: „Rendelet”) pontosításra került, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzatából (VEKOP) nyújtható állami támogatások nem csak Pest megyében nyújthatók, hanem Pest megyében és Budapesten is.
 2. Korábban a nehéz helyzetben lévő vállalkozások többnyire ki voltak zárva a legtöbb támogatási lehetőségből, a Rendelet alapján immár támogatások olyan vállalkozásnak is nyújthatók, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került.
 3. A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetében elfogadásra került, hogy a 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett, a folyamatos foglalkoztatásra vonatkozó kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést

Támogatási döntéshozatal határideje – támogatási jogcímenként:

 • A regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig,
 • A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás, kutatási infrastruktúrához nyújtott támogatás, innovációhoz nyújtott támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott támogatások, képzési támogatás, egyéb támogatások esetén 2024. június 30-ig,
 • A csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig,
 • A csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetén 2020. december 31-ig,
 • A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás és további mezőgazdasági jellegű támogatások esetén június 30-ig,
 • A mezőgazdasági csekély összegű támogatás támogatás esetén 2028. június 30-ig.

Az Átmeneti támogatás esetén eddig 2020. december 31-ig lehetett döntést hozni, mely az uniós átmeneti közlemény[3] 2020. októberi változásának következtében 2021. június 30-ára fog módosulni.

 1. Az Átmenti támogatásra vonatkozóan pontsításra került a 800 000 EUR összeg figyelembevételének előírása, tekintettel arra, hogy eltérő ágazatonként eltérő maximális összeg kell, hogy figyelembevételre kerüljön:
 • Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre Rendeletben szabályozott szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó, illetve halászati- és akvakultúra- szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
 1. Két új támogatási jogcím került be a Rendeletbe:

Az egyik a 41/B. A koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás

A koronavírus-járvány szempontjából releváns és más antivirális készítményekkel kapcsolatos kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatásra szolgál, és az uniós átmeneti közlemény 3.6. szakaszának megfelelő támogatásnak minősül.

A támogatás nyújtható:

 • A koronavírus-járvánnyal összefüggő vagy más antivirális rendeltetésű oltóanyagokkal, gyógyszerekkel és kezelésekkel, orvostechnikai eszközökkel, valamint kórházi és orvostechnikai felszerelésekkel, fertőtlenítőszerekkel, védőruházatokkal és védőeszközökkel, továbbá ezen termékek hatékony gyártása szempontjából releváns eljárási innovációval kapcsolatos kutatás-fejlesztési projektekhez, ideértve azokat a projekteket is, amelyek a Horizont 2020 keretprogram kkv-támogató eszköze keretében koronavírus-járvány specifikus „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesültek (kutatás-fejlesztési projektekhez).

A támogatás típusa: vissza nem térítendő

A támogatás keretében elszámolható költségek:

 • A kutatás-fejlesztési projekthez kapcsolódó, annak időtartama alatt felmerült költség, így különösen a személyzeti költségek, a digitális és informatikai, diagnosztikai, valamint adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök beszerzésével és használatával kapcsolatos költségek, a kutatás-fejlesztési szolgáltatások, preklinikai vizsgálatok és klinikai vizsgálatok költségei, a szabadalmak és más immateriális javak megszerzésével, validálásával és védelmével kapcsolatos költségek, továbbá az új és továbbfejlesztett oltóanyagok és gyógyszerek, kórházi és orvostechnikai eszközök, felszerelések, fertőtlenítőszerek és egyéni védőeszközök forgalmazásához szükséges megfelelőségértékelések és engedélyek megszerzésének költségei.
 • A IV. fázisú klinikai vizsgálathoz kapcsolódó költségek akkor számolhatóak el, ha igazolható, hogy a vizsgálat további tudományos vagy echnológiai haladást tesz lehetővé.

Megkezdett projektek:

 • Ha a kutatás-fejlesztési projekt megkezdődött 2020. február 1-jét megelőzően, támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatás a kutatás-fejlesztési projekt felgyorsításához vagy hatókörének növeléséhez szükséges.
 • Ebben az esetben az elszámolható költségek a felgyorsítást szolgáló intézkedésekhez vagy a kapacitásnöveléshez szükséges többletköltségek.

A maximális támogatási intenzitás:

 • Alapkutatás esetében 100%
 • Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében 80%,

azzal, hogy ez utóbbi 15 százalékponttal növelhető, ha

 • a kutatás-fejlesztési projekthez több tagállam hatósága is nyújt támogatást, vagy
 • a kutatás-fejlesztési projektet kutató-tudásközvetítő szervezetekkel vagy vállalkozásokkal folytatott, határokon átnyúló együttműködés keretében hajtják végre.

A másik a 41/C. A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás

Mely a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás, és az uniós átmeneti közlemény 3.8. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.

A támogatás típusa: vissza nem térítendő

A támogatás keretében elszámolható költségek:

 • A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházáshoz (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: beruházás) kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak, továbbá a termelési kapacitások próbaüzemének költségei.

Megkezdett projektek:

 • Ha a beruházás megkezdődött 2020. február 1-jét megelőzően, támogatás a beruházáshoz csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatás a beruházás üzembe helyezésének felgyorsításához vagy a beruházás megkezdésekor tervezett kapacitásának növeléséhez szükséges.
 • Ebben az esetben az elszámolható költségek a felgyorsítást szolgáló intézkedésekhez vagy a kapacitásnöveléshez szükséges többletköltségek.

Megvalósítás befejezése:

 • Odaítélésétől számított hat hónapon belül a támogatás odaítélésekor vállalt feltételeknek megfelelően.
 • A határidő túllépésekor a késedelem minden megkezdett hónapja után az eredetileg megítélt támogatás 25%-át – a támogatói döntéstől számított 5 éven belül, évente egyenlő részletekben – vissza kell fizetni, kivéve, ha a késedelem a támogatás odaítélésekor előre nem látható, elháríthatatlan, a kedvezményezett érdekkörén kívül felmerült, és rendkívüli körülménynek tudható be.

A maximális támogatási intenzitás:

 • 80%,
 • ami legfeljebb 95%-ig növelhető
  • ha a beruházást az odaítéléstől számított két hónapon belül a kedvezményezett a támogatás odaítélésekor vállalt feltételeknek megfelelően befejezi, vagy
  • ha a beruházáshoz más európai uniós tagállam hatósága is nyújt támogatást.
 1. A két új támogatási jogcím megjelenésével bevezetésre került, hogy immár állami támogatásnak minősül
 • A koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás,
 • és a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás.

 

 1. 8. A Rendelet a mezőgazdasági ágazatban működő egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalmát az eddigi 15 000 euró helyett 25 000 eurónak megfelelő forintösszegben maximálja.

 

 

[1] *áttelepítés: ha

a) az adózó vagy az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás (EGT megállapodás) egyik szerződő felének területén található létesítményből (a továbbiakban: eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c) az adózó vagy az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenységéhez kapcsolódóan legalább két munkahely megszűnik;

 

[2] MAGYAR KÖZLÖNY 2020. évi 244. szám

[3] Lásd 2020.11.10-ei blog cikkünket

 

 

 

Írjon nekünk!

Szerzőink, Lukács Margit Anna, Szentléleki Csilla és Menyhért Ádám a csapatunk tanácsadói. Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.